يادداشت

نزديك به دو سال پيش، اكثريت اعضاء انجمن بازيگران در يك انتخابات آزاد، تعدادي از همكاران خود را برگزيدند و به آن‌ها مأموريت دادند تا اهداف آئين‌نامه‌ي مصوب انجمن را رايگان و بي‌منت اجرا كنند.

هيأت مديره منتخب شما متعهد شده است كه با كمال دلسوزي و صداقت، براي بالا بردن بناي اين مجموعه تلاش كند، و به شكلي خستگي ناپذير با همه موانع، كم‌داني‌ها، سوءتفاهم‌ها، و برخوردهاي دلسرد كننده رو در رو شود. طبعاً اعضاي هيأت مديره نيز همانند شما هستند و براي تأمين زندگي خود نياز دارند كه در پروژه‌ها كار كنند، اما چه بسا اتفاق مي‌افتد كه به دليل تعهدات خود به انجمن پروژه‌اي را هم از دست مي‌دهند. در مقابل، از اعضاء نيز انتظار مي‌رود كه آگاهانه، هر يك خود را موظف بدانند، قدم پيش گذارند و با هيأت مديره همراه باشند، يا دست به احترام آراء خود، با گفتار و كردار هيأت مديره انجمن خويش را تقويت كنند تا موانع و مخالفت‌هاي دلسرد كننده نتواند هيئت مديره را از كار بيندازد.

كمترين قدمي كه مي‌توانيم در جهت تقويت مجموعه خود برداريم، شركت در فراخوان‌ها و برنامه‌هاي انجمن است. وقتي هيأت مديره با سختي هاي موجود برنامه‌اي را براي اعضا تدارك مي‌بيند؛ آگهي مي‌دهد؛ به وسيله تلفن خبررساني مي‌كند؛ در خبرنامه مي‌نويسد، در مجله به چاپ مي‌رساند و ...، طبيعي است كه از اعضا انتظار داشته باشد استقبال بيشتر و پرشورتري از اين برنامه‌ها نشان دهند!

از همة اعضاء انجمن مي‌خواهيم كه به آراء خود احترام بگذارند و با شركت فعال و گرم در كنش‌هاي انجمني كه خود به وجودش آورده اند، به تقويت آن كمك كنند.

همكاري با انجمن، بهترين راه براي دلگرم كردن منتخبين خود و فعاليتي پرشور و ثمربخش براي اعضاست.