نمایش: یک زن یک مرد

نوشته: الکسی آربوزف

ترجمه : مهین اسکویی

کارگردان : هوشمند هنرکار

بازیگران:

ناهید مسلمی

کاظم هژیرآزاد

اجرا: سالن موزه  انتظامی