بابا شمل

تولید 1350

داستانی قدیمی است که حاتمی به صورت زیتمیک و موزیکال ساخته. باباشمل جوانی است که در محل خود لوطی به حساب می آید و شیطنت های جوانی خود را دارد و نیز هواخواهان و طرفدارانی دارد. یک آب انبار هم هست که مردم محل از آنجا برای مصرف روزانه  اب خوردن می برند . یک لوطی بزرگتر و مسن تری  هم هست که دارو دسته ای دارد و امینیت محله را حفظ می کند. یک فوکولی چشم هیزی در آب انبار قصد درارد به دختری دست درازی کند که لوطی او را می بیند. هرچند که دختر هم در این رابطه جلوه گری هایی دارد و مقصر نیست.به  لوطی برمی خورد که در حوزه استحافاظی او این کارها ممنوع است ، می خواهد فوکولی هرزه را ادب کند. و قوکولی ترسیده و پا به فرار می گذارد لوطی او را تعقیب می کنه فوکولی فرار می کند.. خبر به بابا شمل که طرفدارلوطی هم هست می رسد که دستش به فوکولی برسد خونش ریخته خواهد شد. بابا شمل می خواهد جلوی خون ریزی را بگیرد با وساطت فوکولی جانش را نجات می دهد. باباشمل با دختری که لوطی هم به او علاقه مند است ازدواج می کند ولی به او می گویند که او قبل از ازدواج لوطی با خانمت سر و سری داشته باباشمل به رگ غیرتش بر می خورد و برای انتقام می خواهد با لوطی سرشاخ شود که رفیق او به هر حال طرفدار و دوستدار او هم هست. دختری که زن باباشمل شده شوهرش را دوست دارد از اینکه بابا شمل فهمیده لوطی او را دوست داشته به خانه نمی آید به سراغ بابا شمل می رود.لوطی برای اینکه بابا شمل به زندگی با این زن برسد و قراری پیدا کند قداره اش را به باباشمل می دهد و او را جانشین خود می کند که از امنیت شهر دفاع کند.یعنی از خود گذشتگی می کند.ولی دختر اساسا فریب خورده است و آخوندی او را فریب می دهد دختر هوس انگیزهم نصیب آخوند می شود و سر فوکولی شاطر و قصاب محل که چشمشان به دنبال دختر هوس باز است  بی کلاه می ماند.

هدف:

درفیلم بابا شمل هم مانند فیلم حسن کچل حاتمی باز به تجربه ی جدیدی دست زده است یک قصه قدیمی از قلندر های زمان قاچار که جارچی  که اخبار را به مردم می رساند. آب لوله کشی نبود. و آب انباری بود که مایه ی حیات محلی بود و اگر گردن کلفتی آن را قروق می کرد مردم محل تشنه می ماندند. در این فیلم هم از شعر بحر طویل و به جای گفتگوی محاوره استفاده شده است.فیلم سیاه سفید فیلمبرداری شده و از رنگ و لعاب حسن کچل برخوردار نیست شاید به این خاطر بوده که شکل و شمایل قدیمی تری می خواسته به فیلم بدهد. و با تاریک و روشنایی ها ضعف های صحنه را بپوشاند. اما اساسا میل حاتمی به نشان دادن زندگی و اشیاء و ابزار گذشته است. او در فیلیم های بعدی اش هم از یک تاریخ نگار تصویری است.اگر یکی از اهداف حاتمی را این بدانیم که فرهنگ مادی و معنوی گذشته را بار دیگر به صورت تصویری مرور می کند که به وسیله مدرنیته دارد به فراموشی سپرده می شود. وتصویری کردن قضه های شفاهی که دیگر کسی حوصله خواندش را در کتاب های قدیمی ندارد هست.درضمن موضوعی سرگرم کننده هم هست. که تماشاگر را برای ساعتی هم سرگرم می کند و هم اینکه به داشته های گذشته اش متوجه می سازد.