شب دوازدهم نمایش " بیرون پشت در" 
امشب , فر زانه نشاط خواه ، و شیوا مهر زاده و سلیمان داوودی و دو برادر زاده عزیزشون و مهرداد دوانی مهربان قدم روی چشم ما گذاشتند و به دیدن نمایش ما اومدن .به محفل کوچک ما رونق بخشیدند. اما از دوستان بسیار عزیز ی که انتظارش را داریم خبری نیست . خب شرایط سخته . انتظار زیادی نمیشه داشت.ولی چرا من می رم کارشونو می بینم؟ ! ولی اونا نمی یان کار منو ببینن. احتمالا از دیدن من خسته شدن.
ما فقط سه اجرا بیشتر نداریم. تا جمعه هستیم.

Top of Form