آبی روشن

کارگردان: بابک خواجه پاشا

نویسنده: امیر ابیلی

داوود گنجوی

بازیگران: مهران احمدی

مهران غفوریان

سارا حاتمی 

مرتضی امینی تبار

روح الله زمانی

علی اکبر اصانلو

کاظم هژیرآزاد