عکاس خدامی

 

من می خندم اما...

بازروزجهانی تئاتر ،همراه با بهارآمد . خوشحالم . همراه با همه اهالی تئاتردرسراسر جهان می خندم .اما درمیان خنده ها می بینم که گاه  خنده ام از گریه غم انگیزتراست ، چرا خنده ام هم راست است هم دروغ ؟هم گرم است وهم سرد ؟ شاید ازتکرارعبث ، شاید از امید. شاید از گوش های سنگین ، شاید از قلب های به هم نزدیک . وشاید ازکار دلی  و بی چشم داشت این اهل صبور.
بیش از نیم قرن است که هرسال می گویند و ما میشنویم  :{ سازمان تربیتی ، علمی وفرهنگی ملل متحد ، (یونسکو ) بعد ازاتمام جنگ جهانی دوم ۱۹۴۶ به اهتمام بیست کشوربا هدف ایجاد تفاهم دوجانبه علمی ، فرهنگی ، میان تمامی ملل – بیش از هرچیز – برای تامین وتحکیم صلح جهانی ، تشکیل شد.که اکنون بیش از یکصدوبیست کشورعضودارد. این سازمان ، در راستای عملی کردن منویات ، واهداف یاد شده بالا ، دست به تاسیس سازمان ها وکمیته های بین الملی دیگر از جمله : " انستیتوی بین المللی تئاتر" زده است .
درسال ۱۹۶۲( ۱۳۴۰ ) به پیشنهاد نماینده کشور فنلاند تصویب شد ، "روز ۲۷مارس که  برابر با روز تشکیل " تئاترملل " درفرانسه است ، به نام " روزجهانی تئاتر"که تصادفا مطابق  با ۷ فروردین ماه ما است ، جهت گرامی داشت هنرتئاتر، تعیین شود. }
 
۴۶ سالازبرقراری "انستیتوی بین المللی تئاتر" ( آی . تی . آی ) می گذرد . نزدیک به نیم قرن است که اهالی تئاتردر روز۲۷ مارس ( ۷ فرودین )همراه و همصدا با یکی از شخصیت های بزرگ ادبی وهنری جهان ، ندای صلح و دوستی سرمی دهند، وهمه جهان  را به صلح وترک دشمنی دعوت می کنند.اما می بینم که گویی سرب درگوش ها ریخته اند وخطرجنگ همچون کرکسی درآسمان جهان در پروازاست ؛ خنده ام رنگ گریه به خود می گیرد.
 اما خون درشراعینم به جوش می آید خنده ام گرم و از صمیم دل است زمانی که می بینم " آرتورمیلر" ازآن سوی دنیا دستش را برای فشردن دست من- من های دگر- دراز می کند و می گوید : "درجهانی که هرروزنیروی سیاست و دیپلوماسی دچارناتوانی و سستی بیشترمی شود ، فقط با تقویت نیروی هنرمی توان جامعه بشری را از آشفتگی وپراکندگی رهایی داد. ....اکنون بزرگترین گروه هنرپیشگان تاریخ برصحنه پهناورجهان درتلاشند با یافتن راهی برای برقراری یک صلح عالمگیرما را از وحشت و هراسی که روحمان را آزارمی دهد، رستگاری بخشد."(۲) 
 
وقتی می بینم ۲۹ سال ازانقلابی که با شورو شوق وامید وشادی به پیروزی نشست می گذرد ، اما هنوز یک سالن تئاترهم شان این انقلاب شکوهمند ، ساخته نشده است دلم می گیرد.