(عادل ها) نویسنده : آلبرکامو

کارگردان قطب الدین صادقی

۱۳۸۴ تئاترشهر سالن اصلی

بازیگران :

کاظم هژیرآزاد

محبوبه بیات

شمسی صادقی

امیر یل ارجمند

اشکان جنابی

عباد نظری

محمد رضا میر حسینی

جاوید صحنه

موسیقی فرزاد ورزنده آذر