نویسنده: ژان آنوی
مترجمان: یدالله آقاعباسی، داوودزینلو
کارگردان: حمید مظفری

طراح صحنه ولباس خسرو خورشیدی
تاریخ اجرا:۱۳۸۲
مکان اجرا: سالن اصلی تئاترشهر
نقش محوله : میرابو

اصغر همت ( بیتوس)

کاظم هژیرآزاد( ولتورن)

مصطفی علدالهی( ماکسیم)

الهام پاوه نژاد( ویکتور)

محمد رضا جوزی(ژولین)

محمود فتح الهی( براساک)

افشین کتانچی و نعیم جبلی( دشان)

الهه گلپری( لی لا)

جواد اعرابی( شارل سر پیشخدمت)

اشکان صادقی (فرانتز دلانوی جوان)

سالومه شاهرخی ( اماندا)

وحید نفر ( ژوطف آشپز)

مهدی بجستانی ( فیلیپ)