نویسنده ادواردو فیلیپو

کارگردان بابک محمدی

مترچم: دکتر یوسف نیلی. بابک محمدی

طراح صحنه : منیر ملکی

بازیگران : به تر تیب ورود به صحنه :

پرستو گلستانی . نیما پور دهناد. امیر غفار منش . سیامک حلمی. محمود اکبر شاهی. رضا جهانی. مهدی سلطانی. مجید مشیری. کاظم سیاحی. شیما بخشنده. منصور میرزا بابایی . حایده حائری. محسن دین محمد. کاظم هژیرآزاد. عاطفه معینی . رضا غفار نژؤاد. ابراهیم ناصری. عباس آقاجانی. نسرین پیش بهار .