"یاد آوران سوسنگرد"

نوشته : کاظم هژیرآزاد

کارگردان: مهدی فتحی

سالن آناهیتا واقع در دوراهی یوسف آباد کوچه عبدو

زمان بهار 1360

دکور از : جمال طاهری

آفریتشکران:

پری بهرامی ( زهرا)

حسن مهمانی( شیخ جابر)

ناصر حسینی ( صابر)

کاظم هژیرآزاد ( سرهنگ عراقی)

بیوک میرزایی ( سروان عراقی)

سلیمان داودی ( شیخ صباح)

عباس شاد روان( سروان فهد)

کاوه مهمیدو محمد عباسی ( احمد)

فرهاد مدنی( ستوان خالد)

حسن طلوع ( گروهبان)

پرویز بزرگی ( شیخ نعمان)

ناصر شیر محمدی( اسیر)

حسن میرزایی ( اسیر)

شهریار امیر فیض ( سرباز عراقی)

حسن میرزایی( ستوان عراقی)