ویلیام شکسپیر

با تنظیم و ترجمه مصطفی رحیمی

کارگردان قطب الدین صادقی ۱۳۷۰

درنقش هوراشیو

بازیگران: به ترتیب ورود به صحنه:

میکائیل شهرستانی: (هملت)

کاظم هژیرآزاد ( هوراشیو)

امیر بختیاری (برناردو)

حمید رضا هدایتی ( شبح)

حمید لیغوانی ( کلادیوس )

شمسی فضل الهی ( گرترود)

اسماعیل بختیاری ( پولو نیوس)

مهران مدیری ( لایرتیس)

نادر داهیم ( کرنلیوس - شورشی)

آزیتا حاجیان ( افلیا)

سعید خطیبی ( رونالدو- شورشی)

حسن خلیلی ( روزنکرانتز- شورشی)

رضا عطاران : ( گیلدسترن- شورشی)

سیاوش چراغی پور( لرد)

عباس وفایی( نخستین بازیگر. کشیش. ژنده پوش - درباری. شورشی

فرهاد اصلانی ( بازیگر شاه. ژنده پوش. درباری. شورشی)

رضا قدیانی ( بازیگر ماه - ژنده پوش . درباری . شورشی)

مهران نوبری ( بازیگر درخت . درباری شورشی)

سعید آقا خانی ( پیک . در باری . ژنده پوش . در باری)

جواد زیتونی ( گورکن1. درباری. ژنده پوش . شورشی)

مرتضی ایمانی ( گورکن 2 درباری . ژنده پوش . شورشی)

شهرام خزائلی( نگهبان. درباری. ژنده پوش . شورشی)

سوسن رحیمی ( پرستار افلیا. درباری. ژنده پوش . شورشی)

مینا لاکانی ( پرستار افلیا. ژنده پوش درباری)

امیرصادقی ( ملوان دوم . ژنده پوش . درباری. شورشی)

محسن فاطمی ( ژنده پوش. درباری. شورشی)

رضا صحرایی ( ژنده پوش . درباری. شورشی)

خسرو سینا ( ژنده پوش . درباری. شورشی)

بابک امینی ( ژنده پوش . درباری. شورشی)

جعفر پور محمدی ( ژنده پوش. درباری . شورشی)

محمد باقر حنطوش زاده ( ژنده پوش .و در باری. شورشی)

همایون احمدی ( ژنده پوش. درباری. شورشی)

علی اکبر مسروری ( ژنده پوش . درباری . شورشی)

سنبل رحیمی. (ژنده پوش . درباری)

مریم سپه9ری ( ژنده پوش . درباری)

فهیمه نجمی ( ژنده پوش . درباری )

مهری آل آقا ( ژنده پوش . درباری )

گیتی یوسف زمانی ( ژنده پوش . درباری)