نویسنده: لورکا

کارگردان: مهدی ارجمند

اجرا سالن شماره ۲ تئاتر شهر

باتزیگران:

مهناز ریاحی: یرما

کاظم هژیرآزاد: خوان

رضا عبدالعلی زاده : ویکتور

اعظم خنده: ماریا ورختشور

مریم رمضانی: دولسینا رختشور

مهناز سبزه ای دولورس و رختشو

فریده عزیزی پیرزن و رختشور

نعمه داداشیان

سپیدهخ بهشتی زاده کودک