در این صحنه با مرحوم سودابه اسکویی در نقش پولینا ، و ناصر حسینی مهر در نقش سرهنگ بوشه هستم. تالار رودکی سال ۱۳۵۸

کارگردان : مصطفی اسکویی

نویسنده ویلیام دو بوآ

بازیگران: این اجرا با این بازیگران در گرگان. سالن فخرالدین اسعد گرگانی به نمایش درآمد.

 

نوشین مریخی. مریم آزادپور. رویاپیمان. مریم بهادری . مهری کاظمی. مهین صدفی. مصطفی اسکویی. کاظم هژیرآزاد. حسن مهمانی. بیوک میرزایی. علی اصغر نجات. سلیمان داودی . ناصر حسینی . پرویز برید. ناصر شیرمحمدی. مصطفی علیمردانی. عباس شادروان. کاوه مهمید. فرهاد مدنی. علیرضا افشار بکشلو. محمود شیری. عباس شیر محمدی. حسن طلوع. مصطفی مصباح . علی طالبلو. محسن نادری. منوچهر معتمدی. جاوید سلیمانی. داود حسین زاده . محمد عباسی. پرویز بزرگی.