نویسنده: گو و دوسو

ترجمه : امیر فرهمندپور

کارگردان: معصومه تقی پور

دستیاران: مینا زرپور. حسن عسگری

تئاتر سنگلج

زمان آذر1368

بازیگران به ترتیب ورود به صحنه:

مینا زرپور

کاظم هژیرآزاد

آناهیتا غازی بیات

معصومه تقی پور

محسن عسگری

رضا سعیدی

محمد حاتمی

عزیز سر انجامی

حمید یعقوبیان