کارگردان مصطفی اسکویی

دستیاران: حسینی. مهمید. شادروان

جحت الحق ، ابن سینا

نوشته : عنایت الله احسانی

مکان سالن برج آزادی

زمان اسفند 1359

شروع ساعت سه و نیم بعد از ظهر شب ها به دلیل شروع جنگ تحمیلی خاموشی زده می شد

باشرکت:

نوشین مریخی

نادیا پیمان

کاظم هژیرآزاد

حسن مهمانی

ناصر حسینی

بیوک میرزایی

علی اصغر نجات

مصطفی علیمردانی

سلیمان داوودی

کاوه مهمید

فرهاد مدنی

منصور شمشیری

حسن طلوع

عباس شیر محمدی

پرویز برید

امیر پروین

پرویزبزرگی

منوچهر معتمدی

محسن نادری

محمد عباسی

اود حسین زاده

ناصر شیر محمدی

م. اسکویی