سال ۱۳۴۶ کلاس سوم دبیرستان 

نویسنده و کارگردانان : قبادی افشار. اکبری

اجرا: در سالن دبیرستان جلوه . خیابان هاشمی