نمایش بیرون پشت در, نوشته امانوئل برشرت کارگردان مریم عبدلی  سال۱۳۹۳

بازیگران : کاظم هژیرآزاد. حمید رحیمی. بهناز بستان دوست . بهارک توسلی . سیاوش خادم حسینی. محمد صدیق مهر. علیرضا رضوانی. فرزانه قاسمی. نوید احسنی. 1393