کارم در سریال (هوش سیاه۲) تمام شد. الان کاردیگری ندارم. این را برای آن دسته ازهمکاران و دوستان عزیزیادآور می شوم که وقتی به اسم من می رسند، می گویند او در فلان جا مشغول کار است.
حالا اگه دوست دارید من تو کارتون باشم، می تونید منو صداکنین.