چاپ شده از روزنامه نسیم صبا مورخ ۸۲/۱۲/۷

خانه تئاتر نیازمند یک تحول است

گروه فرهنگی: خانه تئاتر نیازمند یک تحول است و حضور افرادی چون عزت الله انتظامی و حمید سمندریان در هیات مدیره این صنف می تواند یک تحول اساسی ایجاد کند کاظم هژیر آزاد رئیس انجمن بازیگران که عضو هیات مدیره اصلی و داوطلب نامزدی در انتخابات هیات مدیره جدید نیز هست، با بیان مطلب  فوق به خبرنگار مهر، درباره علت نامزدی خود گفت: فکر می کنم آدمی هستم که دارم حرفه ای می شوم و عملکردم در انجمن بازیگران نشان داده که کار صنفی را به طور جمعی دنبال می کنم و نه فردی ؛ بنابراین دوست دارم و افتخار می کنم در صورت پذیرفته شدن در کنار بزرگان و پیشکسوتان چون انتظامی و سمندریان به تئاتر خدمت کنم

 وی در پاسخ به این سوال که آیا آقای انتظامی توانایی لازم را به عنوان یک عضو هیات مدیره در امور اجرایی خانه تئاتر خواهد داشت؟ پاسخ داد : اگر برای ایشان انگیزه به وجود بیاید بسیار پر انرژی و فعال تر از جوانان هستند وی در ادامه افزود وقتی که آقای راد به نمایندگی هیات مدیره از ایشان برای انتخابات دعوت کرد و آقای انتظامی پذیرفت یعنی که وی انگیزه فعالیت صنفی را دارد «عزت الله انتظامی» شخصیتی است که برای خانه تئاتر اعتبار می آورد کافی است که فقط در جواب مشورت ما نه یا آری بگوید دیگر همه مشکلات حل می شود. هژیر آزاد اختلاف نظر را جزو طبیعت انسان دانست و تصریح کرد: ما باید یاد بگیریم اختلاف نظر  و تنوع فکری را بپذیریم و به بحث و جدال نکشانیم. بعضی ها روحیه کار جمعی ندارند اما به هر حال حق انسانی آن ها است که در این انتخابات شرکت کنند اما باید یاد بگیرند که چگونه در تشکیلات و صنف حرکت کنند متاسفانه در کشور ما هر وقت قرار شده تشکیلات و صنفی در تئاتر به وجود آید یک نیروی قهار آن رااز هم پاشیده است. ما نباید بپذیریم که اکنون محصور چنین شرایطی هستیم پس باید به صنف بیاندیشیم ، به جمع اعمتاد کنیم زیرا که نیروی جمع همیشه بر فرد فائق است. وی در پایان نتیجه انتخابات این دوره هیات مدیره خانه تئاتر را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مطمئن باشید در این دوره کسانی که تنها به خود فکر می کنند و فقط می خواهند از روی خودپسندی خود را مطرح کنند رای نخواهند آورد.