نویسنده : ژان پل سارتر

کارگردان: قطب الدین صادقی 

مکان اجرا : شبکه چهار .تله تئاتر

در نقش: فرانسوا 

ترجمه: داریوش مودبیان

تهیه کننده: عباس رضایی میرقائد

بازیگران:

      جمشید جهانزاده - کاظم هژیر آزاد - کرامت رودساز - مهدی تقی‌نیا - محمود عزیزی - فریبا خادمی - نعمت اسدالهی

محصول: