مدالی برای ویلی

کارگردان : محمد جواد مهتدی

 تله تئاتر " مدالی برای ویلی " نوشته ویلیام برنچ
 
بازیگران :تانیاجوهری؛؛نویسنده:ویلیام برنچ؛بازیگران :حمیدمظفری؛هرمزهدایت؛سهراب سلیمی؛آتش تقی پور؛کاظم هژیرآزاد؛ زنده یاد هوشنگ خلعتبری؛؛علی رامز؛ رضامختاری؛محمدعمرانی؛شهین نجف زاده؛عبدالرضاگنجی؛زنده یادحمید مهرآرا؛زنده یاد مهری مهرنیا؛قاسم زارع؛راضیه مومیوند و...مترجم وکارکردان: محمدجاوید مهتدی.شبکه دو؛سال1370.