بچه های خیابان

کارگردان : همایون اسعدیان

بازیگران: رضا بابک، سعید پورصمیمی، کاظم هژیرآزاد، رضا کیانیان، ابراهیم آبادی، زهره حمیدی، مرضیه برومند، قاسم زارع، شهرام قایدی، کورش تهامی، یوسف خداپرست، سیدجواد یحیوی.