یونانیان

نوشته و کارگردانی عبدالحسین لاله

شبکه دو سیما تولید ۱۳۸۲

بازیگران:

پرویز پورحسینی. کاظم هژیرآزاد. حسین علی رجایی دوست.