خرید اینتر نتی
www.30book
نام: در محضر استاد
نوشته : کاظم هژیرآزاد
انتشارات: نشر هنر پارینه
 به زودی رو نمایی خواهد شد.
هدف:
این سخنان را بر بنیاد پنجاه سال کار در گروه ها ی تپاتری و با شانزده کارگردان تپاتر ی که کار کرده ام می گویم.
(شوربختانه تنها کلماتی که در سجایای استادم شنیدم بر سر تابوت او بود !!)
مقصود از این گفتار این است که بگویم از سال ۱۳۴۹ تا سال ۱۳۶۱ در گروه (آناهیتا) و شرکت در چند دوره کلاسهای او ،  همراه با بازی در چند نمایش به کارگردانی استاد مصطفی اسکویی چه آموختم؟ روش تدریس او چگونه بود؟ دوستان و همدوره هایم چه کسانی بودند؟
می خواهم برمبنای گفته های او در سر کلاسها، هرچه یاد داشت کرده و هرآنچه به یاد می آورم و اینکه چگونه این فرا گرفته ها را در عمل ، در نمایش های :< رستم و سهراب>،<سلمانی سویل>،<هایی تی >،<ابن سینا>،<عملیات بلولایت> به کارگردانی استاد ، همچنین در نمایش <سوسنگرد> به کارگردانی <مهدی فتحی > به کار بستم را بنویسم و داوری را به خواننده علاقمند به بازیگری واگذارم .