کارگردان : فریدون فرهودی

بازیگران : فاطمه گودرزی. مهوش وقاری . اسماعیل مهرابی. کاظم هژیرآزاد