نزدیکی های بهشت

کارگردان حسن هدایت

مجید سعیدی، کاظم هژیرآزاد، سیامک اطلسی، زهرا سعیدی و جمشید شاه محمدی،مریم عبدلی رضا صدیق مهر وتعداد از بازیگران بومی   از بازیگران اصلی استان لرستان هم ایفای نقش می کنند..