سریال روزهای بی قراری (۲) به کارگردانی کاظم معصومی

تهیه کننده امیر حسین شریفی

 بازیگرهاسارا صوفیانی، مجید واشقانی، ، کاظم هژیرآزاد، صفا آقاجانی، افسانه بایگان، حمیدرضا آذرنگ، پرویز شفیع زاده، مسعود چوبین، منصوره ایلخانی، ندا هادی زاده، سحر خزائلی، نازنین تفضلی، الهام لطفی، عبادت سلطانی، سیما صادق زاده، محمدمهدی سجادپور، فریده آل یعقوب، فخرالدین صدیق شریف، جواد قامتی، قادر رهیف، فریبا سهرابی.