مرگ نامه سهراب

نویسنده و کارگردان : فرشاد احمدی دستگردی

بازیگرا»:

کاظم هژیرآزاد درنقش رستم

فریدون سورانی در نقش راوی و قاضی

سیاوش طهمورث: در نقش افراسیاب

کمند امیر سلیمانی : تهمینه

فقیهه سلطانی گرد آفرید

محمدعلی میاندار شاه سمنگان

رسول هنرمند

محمد رضا ترابی

(مرحوم)حجحت الله نجف پور

مهدی تقی نیا

علیرضا نادری

رضا گوهر منش

عادل شعاعی

تولید شده در اصفهان با سرمایه شخصی مظفر و فرشاد احمدی دستگردی  که هردو از عاشقان فرهنگ و ادبیات به ویژه شاهنامه فردوسی هستند.

داستان این سوال را ایجاد می کند که آیا رستم دانسته سهراب (پسرش) را می کشد؟! به نوعی محاکمه رستم است. و او اقرار می کند که هر که به ایران حمله کند برایم فرقی ندارد چه کسی  باشد که یه ایران حمبه کند حتی اگز .پسرم یاشد برایم فرقی نمی کند.