کارگردان : مجید جوانمرد

پخش نشد

در نقش : مبارز تاجیک