یک زن یک مرد

نوشته : الکسی آربوزف

ترجمه : مهین اسکویی

کارگردان: هوشمند هنرکار

طراح صحنه و لباس : سیما سامانی

عکاس: ابراهیم حسینی

خرداد 1398

تالار موزه استاد انتظامی

 بازیگران:

ناهید مسلمی. کاظم هژیرآزاد