رسول

نویسنده حمید رضا نعیمی

طراح و کارگردان: سعید اسماعیلی

مدیر هنری: رسالت بوذری

مجری طرح : محمد نیاکان

آبان 1397

بازیگران:

کاظم هژیرآزاد. حبیب دهقان نسب. حمید رضا نعیمی. مسعود رحیم پور. پژمان کاشفی. عل پاکزاد. رضا جهانی. سعید اسفندیاری. سعید مروی . هاشم آذرهوا. بهزاد ابراهیمی. بهار کریم زاده