مجموعه داستان های "کیف" محصول سال های قبل از انقلاب ، یعنی سال های ۱۳۵۶-۱۳۵۵ است . که چندتای از آن داستان ها  در روزنامه های وقت به چاپ رسید. از جمله داستان کیف ، در روزنامه سوگند به سر دبیری به آذین . رهایی ، در روزنامه جوانان  رستاخیز قبل از انقلاب  .مقصر ، در روزنامه اتحاد دموکراتیک مردم ایران . به سر دبیری به آذین .  و داستان قربانی که در همین روزنامه به چاپ رسید اما در مجموعه  "کیف " به دلیل این که  دیگر چاپ شده بود ، جای  نداشت .  این مجموعه درسال ۱۳۵۸ توسط نشر باران چاپ و عرضه شد. سال ۱۳۹۰ به صرافت تجدید چاپ آن افتادم زیرا کتاب نایاب شده بود. و خودم هم از آن نداشتم. به  نشر افراز مراجعه کردم  که شرحش را در مجموعه مقصر خواهم داد.