گفتم سال ۱۳۹۰ به صرافت  تجدید چاپ مجموعه " کیف " افتادم . به سراغ نشر افراز  با مسئولیت خانم افراز رفتم . ایشان گفتند که حجم کتاب با فونت مورد نظر  و معمول ما کم خواهد شد و پیشنهاد کردند که اگر داستان های دیگری دارم به آن بیافزایم. من هم این کار را کردم و هفت  داستان  دیگر را به نام های : ۱-گل کاشتی . ۲-بازیگر در دادگاه .۳- اشک سینمایی . ۴-کار درست . ۵-حرف نزن .۶- تئاتر شهر ۷- قربانی به آن اضافه کردم که پج داستان  آن در نشریه به چاپ رسیده بود. اما داستان قربانی  مجوز نگرفت و  به شرط حذف ، این مجموعه  با سیزده داستان   در پاییز ۱۳۹۲ چاپ شد. بنابر این مجموعه مقصر همان مجموعه " کیف " ، به اضافه شش داستان دیگر است.  نمی دانم سر نوشت داستان قربانی چه خواهد شد.