سوسنگرد

نمایشی تک پرده ای - چاپ شده در فصلنامه شورای نویسندگان و هنرمندان ایران - دفتر سوم بهار1360