کمدی تئاتر

نمایشی تک پرده ای - منتشر شده در بهار 1357 به هزینه شخصی

طرح روی جلد : ناصر حسینی مهر