چاپ

کارگردان :بهروز افخمی 
درنقش :قاچاقچی  نویسنده: ناصر شاملو

سال تولید ۱۳۷۵